องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง จัดโครงการ "ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2567" เพื่อเป็นการอนุรักษ์บำรุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนา ดังนั้น องค์ [ 11 ก.ค. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง รายชื่อโครงการชุมชนที่ได้รับการพิจารณาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองทุนไฟฟ้า จังหวัดนครราชสีมา ได้รับอนุมัติงบประมาณเมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน 2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]5
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]5
4 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด [ 19 มิ.ย. 2567 ]5
5 ประกาศ อบต.ดอนเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2567 ]2
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนเมืองอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาได้เข้าร่วมศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ผู้นำชุมชน ตำบลดอนเมือง ฯลฯ ประจำปีงบปร ะ [ 20 พ.ค. 2567 ]16
7 ประกาศ อบต.ดอนเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.ดอนเมือง ตำเเหน่ง กรรมการมาตรฐานประจำอบต.ดอนเมือง (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของ อปท. ผู้ดำรงตำเเหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) [ 3 พ.ค. 2567 ]11
8 ประกาศ อบต.ดอนเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.ดอนเมือง ตำเเหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำ อบต.ดอนเมือง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 3 พ.ค. 2567 ]11
9 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลดอนเมือง [ 21 ก.พ. 2567 ]22
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง [ 15 ก.พ. 2567 ]29
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนเมือง เรื่อง การห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง [ 8 ก.พ. 2567 ]15
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง [ 5 ก.พ. 2567 ]18
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]22
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 23 ม.ค. 2567 ]33
15 ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ภดส.๓ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 18 ม.ค. 2567 ]21
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 9 ม.ค. 2567 ]613
17 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง [ 2 ม.ค. 2567 ]32
18 ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปี 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]29
19 คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ต.ค. 2566 ]15
20 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ต.ค. 2566 ]27
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่องรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร [ 20 ต.ค. 2566 ]15
22 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ส.ค. 2566 ]18
23 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 6 ก.ค. 2566 ]30
24 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 6 ก.ค. 2566 ]28
25 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง กองคลัง (งานจัดเก็บภาษี) ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 แล้ว สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]8
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 22 มิ.ย. 2566 ]9
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิงปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 26 พ.ค. 2566 ]9
28 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 28 เม.ย. 2566 ]10
29 แบบฟอร์มการรายงานผลการประเมินจริยธรรม [ 28 เม.ย. 2566 ]9
30 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 เม.ย. 2566 ]10
31 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การ [ 28 เม.ย. 2566 ]10
32 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี-ประจำปีงบประมาณ-พศ2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]10
33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]9
34 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต [ 20 เม.ย. 2566 ]11
35 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต [ 20 เม.ย. 2566 ]8
36 ภาพถ่ายกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 20 เม.ย. 2566 ]10
37 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ค าอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 20 เม.ย. 2566 ]16
38 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเ [ 18 เม.ย. 2566 ]10
39 รายงานประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 เม.ย. 2566 ]10
40 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการจัดเก็บภาษี ปี 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]10
 
หน้า 1|2